Hopp til innholdet
Avbryt Nytt passord
Lukk

PERSONVERNERKLÆRING FOR MILJØVEDTAKSREGISTERET

Miljødirektoratet behandler personopplysninger om innloggede bruker av Miljøvedtaksregisteret og abonnenter, samt personer som er i kontakt med oss via epost. Personopplysninger vil også behandles gjennom at Miljøvedtaksregisteret publiserer vedtak. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Miljødirektoratet ved direktoratets direktør. Kontaktinformasjonen til Miljødirektoratet er:

Regulering av Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger. Miljødirektoratet vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter, for eksempel fra Folkeregisteret, vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde. Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som bruker av våre tjenester, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Behandlingens formål /hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med Miljødirektoratets behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta direktoratets forvaltningsoppgaver innenfor områdene klima, naturmangfold, friluftsliv og forurensning. Vi vil behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling. Miljøvedtaksregisteret er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven § 68 og forskrift om Miljøvedtaksregisteret FOR-2013-06-14-643. Den fremgår av forskriften § 4 at forskrifter og dokumenter som inneholder enkeltvedtak skal legges inn i registeret i fulltekst. Unntak gjelder for dokumenter som inneholder opplysninger som kan unntas fra offentlighet etter offentleglova eller opplysninger som nevnt i offentlegforskrifta § 7 annet ledd. Utover dette behandles angitte personopplysninger til følgende formål:

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Utlevering vil også kunne skje til andre parter så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Miljødirektoratet bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger. Per i dag benytter Miljødirektoratet ikke databehandler for å håndtere Miljøvedtaksregisteret. Andre offentlige myndigheter registrerer vedtak på grunnlag av plikt i forskrift om Miljøvedtaksregisteret.

Lagringstid

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene. For å benytte deg av dine rettigheter sender du henvendelse pr epost til Miljødirektoratets personvernombud (personvernombud@miljodir.no). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Lukk