Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22631 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snødekt mark - hundeløyper - Valdres trekkhundklubb
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.10.2021 Verneområder
Avslag - Klagehandsaming - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Skogane - Rognaldskori - merking av sti til nytt utkikkspunkt Sender vedlagt Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.10.2021 Verneområder
Østhasselstrand Listastrendene landskapsvernområde - gnr. 28/6 - dispensasjon til åpning i molo Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Selsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.10.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Løyve til helikoptertransport i Prestaksla naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Løyve til geoteknisk boring i Korsbrekke naturreservat - Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Steinodden fuglefredningsområde - avslag på søknad om spredning av husdyrgjødsel på 23 dekar tidligere leplantefelt der stubber er fjernet Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Utbedring av tursti i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av kasser for oppsamling av snø Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Vedtak - Espedalen LVO - oppsetting av skigard gbnr 238 1 280 - Slia - Elisabet og Oddgeir Hårstadhaugen Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling i Torsæterkampen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt - Torpa Idrettslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til legging av ny vannledning for jordbruksvanning - Lamyra - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.10.2021 Verneområder
Gjennomføring av forskningsprosjektet "Prosjekt EcoForest" – utvidet tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til utbedring og oppkjøring av skiløyper i Skasberget naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Fokstumyra naturreservat - dispensasjon - snødekt mark til Nysætrin - Dombås Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt Eiterådal sør- Sirijorda Naturreservat Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - bruk av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde Okan 2021,2022 og 2023. Robert Storvik Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i arbeidet med ettersanking av beitedyr i Setesdal Vesthei, Livar Ravndal Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 14.10.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging Barm / Grøtvika - Vesterøy - gbnr 47/290 - runde 2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse - flyging til Vikertangen gbnr 35/44 i oktober - Pegasus helicopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Dispensasjon skjøtsel fjerning hogst døde tre Stråtveit naturreservat i Vindafjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 14.10.2021 Verneområder
Bjørneberga og Isteren NR - Lille Sølensjø NR - Galtsjøen NR - dispensasjon- oppkjøring og preparering av traseer - Femundløpet AS 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.10.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. Helikoptertransport i forbindelse med rømt oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalen. Skandinavisk naturovervåkning AS. Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 13.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Lomsdal-Visten nasjonalpark - Ottar Simonsen Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 13.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn naturreservat - søknad om utvidelse av grøft gjennom vernesonen ifm. etablering av dam utenfor reservatet Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 13.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om rydding av et tråkk mot Kleivfossen i Krokkleiva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.10.2021 Verneområder
Atnsjømyrene NR - dispensasjon - gjennomføring av ultraløpet Rondane100, 2022 på eksisterende sti Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snømåling - tilsyn og drift av reguleringsanlegg - GLB
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.10.2021 Verneområder
Tillatelse- 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - 61/6 - Struten fyr - flyvning og landing med helikopter Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til landing med helikopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til rydding langs vei Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ringmerking av skjeggmeis i Øra naturreservat 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.10.2021 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til legging av vann- og avløpsledninger innenfor Heggholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.10.2021 Verneområder
Lågendeltaet naturreservat - Forlenging av tidligere dispensasjon til grunnundersøkelser
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.10.2021 Verneområder
Innsamling av plantemateriale i Hemskilen naturreservat, Vikerøya landskapsvernområde og Vemannsås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 12.10.2021 Verneområder
Motorferdsel på barmark til Myrsætra i Jøldalen, tillegg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.10.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - Søknad om motorferdsel - Songvaar, Hellerøya og Kubbøya naturreservat Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 11.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Nonskardvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve i samband med vinterstenging av fjellstyrehytter og vinterlagring av båtar
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Farsund - Einarneset plantefredningsområde - Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til legging av vann og avløpsledning langs fylkesvei 4098 fra Huseby til Lomsesanden Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Farsund - Einarneset plantefredningsområde - Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til legging av vann og avløpsledning langs fylkesvei 4098 fra Huseby til Lomsesanden Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Lindesnes - Nedre Audna naturreservat - dispensasjon til mudring av båtled fram til 2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Trefelling i Hellås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 11.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk ved Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - geotekniske undersøkelser i Lågendeltaet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Forlenget - Delegert sak - Myldingi NR - Rondane NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.10.2021 Verneområder
Eksport